Video kurz

RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE

Cieľom tohto kurzu je vysvetliť základné súvislosti rodovo podmieneného násilia:

  • okolnosti, za akých rodovo podmienené násilie vzniká,
  • čo to rodovo podmienené násilie je,
  • ako pristupovať k človeku, ktorý zažil alebo zažíva rodovo podmienené násilie,
  • aká pomoc existuje pre takýchto ľudí a kde ju možno hľadať.

Prajeme vám, aby bol tento kurz pre v prínosný a aby vám pomohol pri práci s osobami, ktoré majú s rodovo podmieneným násilím osobnú skúsenosť.

AUTORKA KURZU

Mgr. Barbora Burajová, PhD.

vedúca manažérka Koordinačno-metodologického centra pre prevenciu násilia na ženách v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Vyštudovala právo, pričom vo svojej doktorandskej práci sa venovala právam obete v kontexte domáceho a sexuálneho násilia. Predtým, než začala v roku 2015 zastávať svoju súčasnú pracovnú pozíciu, úzko spolupracovala s viacerými mimovládnymi organizáciami zameranými na ženy. Sedem rokov viedla programy zamerané na podporu práv žien a na boj proti rodovo podmienenému násiliu v rámci Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave. Okrem toho nadobudla odbornú prax počas piatich rokov v rámci advokátskej kancelárie. Pôsobí ako expert a člen viacerých pracovných skupín zameraných na legislatívu a politiky zameraných na nediskrimináciu, rodovo podmienené násilie a rovnosť medzi mužmi a ženami predovšetkým pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pre Ministerstvo spravodlivosti SR.
Write your awesome label here.

Obsah