Podmienky používania webovej lokality https://kurzy.dusevnezdravie.sk/

Vitajte na webovej stránke kurzov duševného zdravia nášho občianskeho združenia Liga za duševné zdravie SR (ďalej len “Webová lokalita”). Tieto podmienky používania (ďalej len “Podmienky používania”) sa použijú na právny vzťah medzi Vami, ako používateľom (ďalej len “Používateľ”) tejto Webovej lokality a nami, Ligou za duševné zdravie SR, ako prevádzkovateľom tejto Webovej lokality (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

1. Definície a interpretácia

Nasledujúce pojmy majú v Podmienkach používania tento význam: „Účet“: znamená súhrn osobných údajov a poverenia používané používateľmi na prístup k obsahu a/alebo akémukoľvek komunikačnému systému na Webovej lokalite; „Obsah“: znamená akýkoľvek text, grafiku, obrázky, zvuk, video, softvér, kompilácie údajov a akúkoľvek inú formu informácií, ktoré je možné uložiť v počítači mobile alebo inom elektronickom zariadení, ktoré sa objavujú na tejto Webovej lokalite; „Zariadenia“: súhrnne znamenajú akékoľvek online zariadenia, nástroje, služby alebo informácie, ktoré Prevádzkovateľ sprístupní prostredníctvom Webovej lokality; „Služby“: znamenajú služby, ktoré má Používateľ k dispozícii prostredníctvom tejto Webovej lokality, konkrétne používanie vlastnej e-learningovej platformy; „Systém“: znamená akúkoľvek online komunikačnú infraštruktúru, ktorú Používateľ sprístupňuje prostredníctvom Webovej lokality. To zahŕňa, nie výlučne, e-mailovú adresu, nástenky, chatovacie správy a e-mailové odkazy;
„Používateľ“/„Používatelia“: znamená akúkoľvek tretiu stranu, ktorá pristupuje na webovú lokalitu a nie je zamestnaná Prevádzkovateľom; „Webová lokalita“: znamená Webovú lokalitu, ktorú momentálne používate, t.j. https://kurzy.dusevnezdravie.sk/ a akékoľvek subdomény tejto Webovej lokality, pokiaľ nie sú výslovne vylúčené z ich vlastných podmienok používania; „Prevádzkovateľ“: znamená Liga za duševné zdravie SR, občianske združenie registrované na Slovensku s registračným číslom spoločnosti VVS/1-900/90-18000, IČO: 30 786 525 so sídlom Ševčenkova 1175/21, 851 01 Bratislava - Petržalka.

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Všetok Obsah publikovaný na Webovej lokalite je majetkom Prevádzkovateľa, pokiaľ nie je v Podmienkach používania alebo na Webovej lokalite uvedené inak. Všetky práva Prevádzkovateľa sú vyhradené.
2.2 Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa s Podmienkami používania Webovej lokality. Vstupom na túto Webovú lokalitu a prehliadaním Obsahu vyjadruje Používateľ svoj súhlas s týmito Podmienkami používania a potvrdzuje, že si ich prečítal a rozumie Podmienkam používania Webovej lokality. Prevádzkovateľ ponúka túto Webovú lokalitu, vrátane všetkých informácií, nástrojov a Služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto Webovej lokalite pre Vás, Používateľov.
2.3 Prístup k webovej lokalite a jej používanie Používateľom je bezplatné.
2.4 Obsah webovej lokality je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na Webovú lokalitu umiestnil Prevádzkovateľ a Používatelia.
2.5 Webová lokalita slúži najmä na vzdelávanie ohľadom psychického zdravia prostredníctvom absolvovania kurzov o psychickom zdraví, ktoré Používateľ môže absolvovať, vytvorenie vlastného profilu a diskusiu s účastníkmi kurzov, t.j. inými Používateľmi.
AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO WEBOVÚ LOKALITU.

3. Duševné vlastníctvo Prevádzkovateľa

3.1 Používateľ súhlasí s tým a vyhlasuje, že Webovú lokalitu nebude používať spôsobom, ktorý porušuje slovenský právny poriadok alebo právny poriadok tretích štátov alebo medzinárodný právny predpis, nariadenie alebo smernicu alebo právnu normu Európskej Únie, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis.
3.2 S výhradou článku 4 týchto Podmienok používania je všetok obsah na Webovej lokalite, pokiaľ nie je nahraný (zverejnený) Používateľmi, vrátane, ale nie výlučne, textu, grafiky, log, ikon, obrázkov, zvukových klipov, videoklipov, údajov kompilácie, rozloženia Webovej lokality, základného kódu a softvéru vlastníctvom/majetkom Prevádzkovateľa. Všetok Obsah je chránený všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky (najmä zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon) a medzinárodnými právnymi predpismi o duševnom vlastníctve, vrátane právnych noriem Európskej únie.
3.3 V súlade s článkom 5 Používateľ nesmie reprodukovať, kopírovať, distribuovať, ukladať alebo iným spôsobom opätovne používať Obsah Webovej lokality, pokiaľ na to nedostane výslovné písomné povolenie Prevádzkovateľa.
3.4 Prevádzkovateľ neudeľuje žiadne právo alebo licenciu na Obsah Webovej lokality s výnimkou obmedzeného práva používať túto Webovú lokalitu v súlade s Podmienkami používania.
3.5 Požívateľ je oprávnený používať Webovú lokalitu v rozmedzí jej funkcionality za účelom absolvovania kurzov o duševnom zdraví a vzdelávania o duševnom zdraví.

4. Duševné vlastníctvo tretích strán

4.1 Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, všetky práva duševného vlastníctva vrátane, ale nie výlučne, autorských práv a ochranných známok na obrázky a popisy produktov alebo služieb patria majiteľom, výrobcom alebo distribútorom takýchto predmetov duševného vlastníctva.
4.2 V súlade s článkom 5 nesmie Používateľ reprodukovať, kopírovať, distribuovať, uchovávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom používať Obsah podľa bodu 4.1, pokiaľ nie je na Webovej lokalite uvedené inak alebo pokiaľ na to majiteľ, príslušný výrobca alebo dodávateľ neposkytne výslovné povolenie/súhlas.

  5. Správne využitie duševného vlastníctva

  5.1 Obsah z Webovej lokality môžu byť použitý bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa, len ak to pripúšťajú tieto Podmienky používania.
  5.2 Prevádzkovateľ umožňuje prezeranie Obsahu umiestneného na Webovej lokalite iba na osobné, nekomerčné účely a spôsoby užívania.
  5.3 V prípade porušenia Podmienok používania zo strany Používateľa, Prevádzkovateľ môže Používateľovi dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na Webovú lokalitu. Používateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

   6. Odkazy na iné webové lokality

   Táto Webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, tieto iné webové lokality nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto Webových lokalít a nenesie zodpovednosti za akékoľvek formy straty alebo škody vyplývajúce z ich používania. Odkaz na iné webové lokality na tejto Webovej lokalite neznamená žiadnu podporu samotných iných webových lokalít alebo tých, ktorí ich spravujú.

   7. Odkazy na túto Webovú lokalitu

   Používatelia Webovej lokality môžu umiestniť odkaz na túto Webovú lokalitu na iné webové lokality, pokiaľ tým neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy účinné na území Slovenskej republiky.

   8. Komunikácia na Webovej lokalite

   8.1 Používanie Webovej lokality musí byť v súlade s nasledujúcimi pravidlami. Nedodržanie týchto pravidiel môže mať za následok pozastavenie alebo zablokovanie účtu Používateľa:
   8.1.1 Používateľ nesmie používať obscénne alebo vulgárne výrazy;
   8.1.2 Používateľ nesmie zdieľať Obsah, ktorý je nezákonný, nevhodný alebo inak problematický. To zahŕňa, nie výlučne, Obsah, ktorý je urážlivý, výhražný, obťažujúci, hanlivý, sexistický alebo rasistický;
   8.1.3 Používateľ nesmie zdieľať Obsah, ktorý je určený na propagáciu alebo podnecovanie násilia;
   8.1.4 Prostriedky, ktorými sa Používateľ identifikuje, nesmú porušovať tieto Podmienky používania a ani žiadne všeobecne záväzné právne predpisy účinné na území Slovenskej republiky;
   8.2 Požívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo monitorovať komunikáciu uskutočnenú voči nemu alebo prostredníctvom jeho Systému, ktorú je povinný monitorovať v zmysle všeobecne záväzné právne predpisy účinné na území Slovenskej republiky.

   9. Účty

   9.1 Za účelom používania Webovej lokality a Systému, je Používateľ oprávnený vytvoriť si Účet. Za účelom absolvovania kurzov o duševnom zdraví, je Používateľ povinný vytvoriť si Účet. Používaním tejto Webovej lokality a vytvorením účtu Používateľ vyhlasuje že:
   9.1.1 všetky informácie, ktoré odošle, sú presné a pravdivé;
   9.1.2 bude tieto informácie udržiavať presné a aktuálne.
   9.2 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody vzniknuté v dôsledku zdieľania údajov o účte Používateľa, ktoré zdieľa Používateľ.
   9.3 Ak sa Používateľ domnieva, že údaje o jeho účte získala iná osoba bez jeho súhlasu, je povinný túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi, aby zablokoval účet dotknutého Používateľa.

    10. Zrušenie účtov

    Prevádzkovateľ môže zrušiť účet Používateľa ak tento poruší bod 8.1 Podmienok používania a Používateľ môže zrušiť svoj Účet. Ak Prevádzkovateľ zruší účet Používateľa, bude o tom informovaný e-mailom a bude mu poskytnutý dôvod zrušenia Účtu.

      11. Služby a ich dostupnosť

      11.1 Prevádzkovateľ nezaručuje, že Služby na Webovej lokalite budú dostupné vždy a nepretržite. Indikácie dostupnosti nie sú uvedené na Webovej lokalite.
      11.2 Žiadna časť tejto Webovej lokality nepredstavuje cenovú ponuku a Prevádzkovateľ neponúka spoplatnené služby.
      11.3 Prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie na poskytovanie Služieb s primeranou starostlivosťou.
      11.4 Prevádzkovateľ poskytuje technickú podporu prostredníctvom online fóra podpory alebo prostredníctvom svojho e-mailu.

       12. Spracovanie osobných údajo

       Používanie Webovej lokality sa riadi zásadami ochrany osobných údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky, vrátane právnych noriem Európskej únie. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete TU.

        13. Vylúčenie zodpovednosti

        13.1 Prevádzkovateľ nezaručuje, že Webová lokalita bude spĺňať požiadavky Používateľa, že bude mať uspokojivú kvalitu, že bude vhodná na konkrétny účel, a že všetky ním poskytované informácie budú alebo sú presné a pravdivé. Prevádzkovateľ neručí za žiadne konkrétne výsledky z používania Služby na Webovej lokalite a Používateľ využíva túto Webovú lokalitu na svoje vlastné riziko.
        13.2 Obsah tejto Webovej lokality neslúži na prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí alebo opatrení akéhokoľvek druhu.
        13.3 Prevádzkovateľ neručí a ani nedáva záruku na presnosť ani úplnosť tejto Webovej lokality, ani na obsah akejkoľvek inej webovej lokality alebo externej webovej lokality.
        13.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne chyby, vírusy a iný malvér na Webovej lokalite.

        14. Zmeny Podmienok používania a Webovej lokality

        14.1 Prevádzkovateľ má právo jednostranne kedykoľvek zmeniť Webovú lokalitu, jej Obsah, Služby a/alebo tieto Podmienky používania. Zmenené Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť od prvého dňa ich zverejnenia na Webovej lokalite.
        14.2 Prevádzkovateľ je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti Webovej lokality a to bez predchádzajúceho upozornenia.

        15. Dostupnosť Webovej lokality

        15.1 Webová lokalita sa poskytuje tak ako je dostupná. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, že Webová lokalita alebo zariadenia budú bez chýb a neposkytuje žiadnu náhradu za výpadky. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky (výslovné ani implicitné) vhodnosti na konkrétny účel, presnosť informácií a kompatibilitu so zariadením alebo softwareom Používateľa a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia, vykonať úpravy a opravy webovej lokality, ďalej si vyhradzuje úplne alebo čiastočne zrušiť Webovú lokalitu alebo informácie na nej zverejnené.
        15.2 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo nedostupnosť Webovej lokality v dôsledku vonkajších príčin vrátane, ale nie výlučne, zlyhania zariadenia ISP, zlyhania hostiteľského zariadenia, zlyhania komunikačnej siete, výpadku napájania, prírodných udalostí, vojnových činov alebo právnych obmedzení.

        16. Obmedzenie zodpovednosti

         16.1 V maximálnom rozsahu povolenom zákonom Prevádzkovateľ nezodpovedá za priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu, predvídateľnú alebo inú, vrátane akýchkoľvek nepriamych, následných, špeciálnych alebo príkladných škôd vyplývajúcich z používania Webovej lokality alebo akýchkoľvek informácií na nej obsiahnutých. Používateľ používa Webovú lokalitu na vlastné riziko.
         16.2 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania stane nezákonným, neplatným alebo inak nevymožiteľným, takého ustanovenie sa bude považovať za oddelené od týchto Podmienok používania a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení.
         16.3 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené Používateľom Webovej lokality, Prevádzkovateľom alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou s Webovou lokalitou alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Webovú lokalitu.
         16.4 Kliknutím na niektoré odkazy na Webovej lokalite môže dôjsť k opusteniu webovej lokality a presmerovaniu Používateľa na internetové lokality tretích osôb. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah webových lokalít a serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z Webovej lokality.

         17. Vzdania sa práva

         V prípade, že Prevádzkovateľ neplatní právo podľa týchto Podmienok používania, nebude sa to považovať za vzdanie sa tohto práva.

         18. Práva tretích strán

         Nič v týchto Podmienkach používania neudeľuje práva žiadnej tretej strane a tieto Podmienky používania sa vzťahujú len na Používateľa a Prevádzkovateľa, s výnimkou článku 5.

         19. Komunikácia

         19.1 Všetka pošta bude Prevádzkovateľovi zaslaná poštou do jeho sídla alebo e-mailom na jeho emailovú adresu. Listiny doručené poštou sa považujú za doručené dňom ich prevzatia, a v prípade e-mailovej komunikácie je dňom doručenia nasledujúci pracovný deň po odoslaní e-mailovej správy. Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať komunikáciu a správy Používateľovi e-mailom. Správy doručené emailom sa považujú za doručené dňom nasledujúcom po odoslaní e-mailu a to aj v prípade, ak sa o nej Používateľ nedozvie alebo sa s ňou neoboznámi.
         19.2 V súvislosti s osvetou o psychickom zdraví Používateľ súhlasí so zasielaním informácií o službách Prevádzkovateľa na jeho emailovú adresu uvedené na účte. Ak si Používateľ neželá dostávať takéto informácie, má možnosť zastaviť ich odosielanie kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“ v každom e-maile, ktorý mu bude zaslaný.

          20. Právo a jurisdikcia

           Tieto Podmienky používania a vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom sa spravujú slovenským právny poriadkom a všetky prípadné spory budú rozhodované slovenskými súdmi.

           21. Platnosť a účinnosť Podmienok používania

           Tieto Podmienky používania sa stavajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na Webovej lokalite.
           Tieto Podmienky používania boli na Webovej lokalite zverejneného dňa 17.4.2023.