Podmienky ochrany osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78) ako aj ďalšími predpismi.
Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci Ligy za duševné zdravie SR, so sídlom: Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, občianske združenie registrované MV SR dňa 30.01.2001 č. VVS/1-900/90-18000, IČO: 30 786 525, DIČ: 2021656582 (ďalej len „Liga“ alebo „My“) v pozícií prevádzkovateľa osobných údajov v zmysle GDPR. Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na [X], emailom na: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.
Podľa čl. 4 ods. 1 GDPR pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).
Podľa čl. 4 ods. 2 GDPR „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.
Podľa čl. 12 a nasl. GDPR, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.
Vedenie účtu používateľa
Používateľ je dotknutá osoba, ktorá používa naše služby absolvovaním nami ponúkaných kurzov prostredníctvom účtu používateľa na webovom sídle Ligy https://kurzy.dusevnezdravie.sk/. Aby ste sa stali používateľmi, musíte si vytvoriť účet v súlade podmienkami Ligy. Poskytnutie identifikačných a kontaktných údajov je zmluvnou požiadavkou, a preto pri neposkytnutí týchto údajov nie je možné založiť účet používateľa.
Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údajeÚčel spracúvaniaPrávny základ
Registrácia na webovom sídle Ligy  a realizácia predzmluvných vzťahov Plnenie zmluvy a realizácia predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Poskytovanie online kurzov a vzdelávacích služieb a rozšírených služieb súvisiacich s Vašim účtom na webovom sídle Ligy Plnenie zmluvy a realizácia predzmluvných vzťahov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem Ligy alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v záujme Ligy zabezpečiť súlad spracovávania osobných údajov so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo verejný záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR.
Komunikácia s klientom a vybavovanie dotazov alebo iných žiadostí zaslaných Lige prostredníctvom webového sídla Ligy, e-mailom alebo telefonicky pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, kvalitu poskytovania služieb a získavanie nových klientov Oprávnený záujem Ligy podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v riadnom vedení obchodnej komunikácie, kvalitu poskytovania služieb a získavanie nových klientov pre Ligu.
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Marketingové účely - posielanie newsletterov bývalým a súčasným klientom Oprávnený záujem Ligy podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ktorý spočíva v potrebe prevádzkovateľa informovať svojich klientov o obchodných ponukách a iných informáciách týkajúcich sa klientov.
Marketingové účely posielanie newsletterov Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Oprávnený záujem Ligy podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov, nachádzajúcich sa v informačných systémoch prevádzkovateľa.
Spracúvanie informácií, ktoré používateľ poskytol na svojom osobnom používateľskom účte. Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.


Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu krstné meno a e-mail, ktoré vyžadujeme pri registrácií na webovom sídle Ligy od každého užívateľa.
V niektorých prípadoch spracúvame aj Vaše priezvisko, fotografie, ktoré ste nahrali na svoj osobný používateľsky účet. Tieto údaje Liga povinne nevyžaduje pri registrácií a sú spracúvané výlučne na základe súhlasu používateľa.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje

Ak je základom spracúvania osobných údajov Vami udelený súhlas, tak do zániku účelu ich spracúvania alebo do odvolania Vášho predchádzajúceho súhlasu (podľa toho čo nastane skôr).
V ostatných prípadoch osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.
Po uplynutí stanovených dôb zabezpečíme výmaz osobných údajov.

Z
droj osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov získava Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (napr. registráciou na webovom sídle Ligy, prihlásením sa na odber newslettru,) alebo priamo pri Vaše návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa (online identifikátory).

Práva dotknutej osoby

Ak o Vás spracúva Liga osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte ako dotknutá osoba podľa čl. 7 ods. 3 GDPR právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu.

Podľa čl. 15 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na prístup. Môžete Ligu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva. Liga poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
Podľa čl. 16 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na opravu. Môžete požiadať Ligu o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúva.
Podľa čl. 17 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na výmaz. Môžete požiadať Ligu, aby vymazala Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • v minulosti ste Lige poskytli súhlas na spracúvanie, ktorý odvoláte a Liga zároveň nie je oprávnená spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
 • namietate voči spracúvaniu vykonávanému v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad Vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
 • namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Liga podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.
Podľa čl. 18 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania. Môžete Ligu požiadať, aby obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Liga mohla presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • Liga už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Ligy prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
Podľa čl. 20 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov. Ak Liga spracúva Vaše osobné údaje na základe:
Vášho súhlasu alebo
 • je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,
 • a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Lige, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
Podľa čl. 21 GDPR máte ako dotknutá osoba právo vzniesť námietku. Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Ligy na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Ligy a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje Liga spracúva na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
Podľa čl. 77 GDPR máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk, v prípade, že zistíte porušenie práv osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo porušenie Zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR. Informácie o  spracovaní vašich osobných údajov vám budú poskytnuté spravidla bezodplatne. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že za určitých okolností, najmä ak ide o zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti, môžeme vašu žiadosť odmietnuť, alebo požadovať primeraný poplatok.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem.
Bližšie informácie o Cookies podmienkach ich využívania nájdete v dokumente tu.

Príjemcovia osobných údajov

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:
spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok,
externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov.

Cezhraničnému prenos osobných údajov

Liga neuskutočňuje prenos osobných údajov do medzinárodných organizácií, neuskutočňuje ani cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín. Tretími krajinami sú štáty, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ a nie sú ani členmi Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov nie je pre Ligu jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré je Vám povinný vzhľadom na jeho spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom Vám zmenu dá do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.