Liga za duševné zdravie Vám prináša druhý zo série kurzov "Ako sa rozprávať..." Tentokrát s témou závislosti od alkoholu.
Write your awesome label here.

Syndróm závislosti od alkoholu

Začiatkom 80. rokov 20. storočia termín alkoholizmus nahradil výraz syndróm závislosti od alkoholu, respektíve „alcohol addiction“. Syndróm závislosti od alkoholu označuje súbor fyziologických, behaviorálnych a kognitívnych fenoménov, keď užívanie alkoholu získava u jedinca vyššiu prioritu než iné formy správania, ktoré boli uňho dovtedy viac cenené. Centrálnou popisnou charakteristikou je túžba (často silná, neodolateľná) užívať alkohol, označovaná ako craving. Návrat k užívaniu alkoholu po období abstinencie vedie často k rýchlejšiemu opätovnému objaveniu ďalších príznakov syndrómu závislosti, než je tomu u osôb, ktoré nie sú závislé.